Calon Dukun

Daftar Shio

Shio

Dari Kalender China terdapat 12 Shio, yaitu :

01. Shio Tikus

02. Shio Kerbau

03. Shio Macan

04. Shio Kelinci

05. Shio Naga

06. Shio Ular

07. Shio Kuda

08. Shio Kambing

09. Shio Monyet

10. Shio Ayam

11. Shio Anjing

12. Shio Babi

Daftar Shio Berdasarkan Tahun

Tahun dan Usurnya:
001. 1900 : Shio Tikus
002. 1901 : Shio Kerbau
003. 1902 : Shio Macan
004. 1903 : Shio Kelinci
005. 1904 : Shio Naga
006. 1905 : Shio Ular
007. 1906 : Shio Kuda
008. 1907 : Shio Kambing
009. 1908 : Shio Monyet
010. 1909 : Shio Ayam
011. 1910 : Shio Anjing
012. 1911 : Shio Babi
013. 1912 : Shio Tikus
014. 1913 : Shio Kerbau
015. 1914 : Shio Macan
016. 1915 : Shio Kelinci
017. 1916 : Shio Naga
018. 1917 : Shio Ular
019. 1918 : Shio Kuda
020. 1919 : Shio Kambing
021. 1920 : Shio Monyet
022. 1921 : Shio Ayam
023. 1922 : Shio Anjing
024. 1923 : Shio Babi
025. 1924 : Shio Tikus
026. 1925 : Shio Kerbau
027. 1926 : Shio Macan
028. 1927 : Shio Kelinci
029. 1928 : Shio Naga
030. 1929 : Shio Ular
031. 1930 : Shio Kuda
032. 1931 : Shio Kambing
033. 1932 : Shio Monyet
034. 1933 : Shio Ayam
035. 1934 : Shio Anjing
036. 1935 : Shio Babi
037. 1935 : Shio Tikus
038. 1937 : Shio Kerbau
039. 1938 : Shio Macan
040. 1939 : Shio Kelinci
041. 1940 : Shio Naga
042. 1941 : Shio Ular
043. 1942 : Shio Kuda
044. 1943 : Shio Kambing
045. 1944 : Shio Monyet
046. 1945 : Shio Ayam
047. 1946 : Shio Anjing
048. 1947 : Shio Babi
059. 1948 : Shio Tikus
050. 1949 : Shio Kerbau
051. 1950 : Shio Macan
052. 1951 : Shio Kelinci
053. 1952 : Shio Naga
054. 1953 : Shio Ular
055. 1954 : Shio Kuda
056. 1955 : Shio Kambing
057. 1956 : Shio Monyet
058. 1957 : Shio Ayam
069. 1958 : Shio Anjing
060. 1959 : Shio Babi
061. 1960 : Shio Tikus
062. 1961 : Shio Kerbau
063. 1962 : Shio Macan
064. 1963 : Shio Kelinci
065. 1964 : Shio Naga
066. 1965 : Shio Ular
067. 1966 : Shio Kuda
068. 1967 : Shio Kambing
069. 1968 : Shio Monyet
070. 1969 : Shio Ayam
071. 1970 : Shio Anjing
072. 1971 : Shio Babi
071. 1972 : Shio Tikus
072. 1973 : Shio Kerbau
073. 1974 : Shio Macan
074. 1975 : Shio Kelinci
075. 1976 : Shio Naga
076. 1977 : Shio Ular
077. 1978 : Shio Kuda
078. 1979 : Shio Kambing
079. 1980 : Shio Monyet
080. 1981 : Shio Ayam
081. 1982 : Shio Anjing
082. 1983 : Shio Babi
081. 1984 : Shio Tikus
082. 1985 : Shio Kerbau
083. 1986 : Shio Macan
084. 1987 : Shio Kelinci
085. 1988 : Shio Naga
086. 1989 : Shio Ular
087. 1990 : Shio Kuda
088. 1991 : Shio Kambing
089. 1992 : Shio Monyet
090. 1993 : Shio Ayam
091. 1994 : Shio Anjing
092. 1995 : Shio Babi
091. 1996 : Shio Tikus
092. 1997 : Shio Kerbau
093. 1998 : Shio Macan
094. 1999 : Shio Kelinci
095. 2000 : Shio Naga
096. 2001 : Shio Ular
097. 2002 : Shio Kuda
098. 2003 : Shio Kambing
099. 2004 : Shio Monyet
100. 2005 : Shio Ayam
101. 2006 : Shio Anjing
102. 2007 : Shio Babi
101. 2008 : Shio Tikus
102. 2009 : Shio Kerbau
103. 2010 : Shio Macan
104. 2011 : Shio Kelinci
105. 2012 : Shio Naga
106. 2013 : Shio Ular
107. 2014 : Shio Kuda
108. 2015: Shio Kambing
109. 2016 : Shio Monyet
110. 2017 : Shio Ayam
111. 2018 : Shio Anjing
112. 2019 : Shio Babi

8 Mei 2010 Posted by | Cap Jie Shio, Cara Cina, Daftar Shio | , , , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

   

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.